Aangifte tegen Alexander Pechtold

pechtold doe altijd aangifte

Hieronder staat de aangifte tegen Alexander Pechtold, zijn notaris en de taxateur. De aangifte is zeer uitgebreid, met feiten onderbouwd en zo opgesteld dat deze na invulling van NAW gegevens en ondertekening opgestuurd kan worden naar het OM, in het bijzonder naar het Arrondissementsparket Oost-Nederland te Arnhem. Deze aangifte is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid en na uitgebreid maandenlang juridisch onderzoek door een mij bekende oud-advocaat en tevens notarieel jurist tot stand gekomen die onbekend wil blijven. De aangifte is onderbouwd met uitgebreide wetsartikelen en daarom niet geschikt om op het politiebureau aangifte mee te doen. De aangifte van 28 pagina’s is voor de meeste mensen te groot om uit te printen en dat is ook niet nodig. Als je de aangifte download en ook pagina 2, die je invult en scant heb je 2 documenten die je kunt mailen naar het OM met volgende e-mail adres; Oost-Nederland@om.nl

Waarom aangifte tegen Pechtold, diens notaris, alsmede de (onbekende) taxateur?

 • ambtelijke corruptie (passieve omkoping)
 • valsheid in geschrift, meerdere keren gepleegd
 • het opzettelijk onjuist aangifte overdrachtsbelasting doen

De aangifte kun je hier downloaden (PDF)

Of download de aangifte in Word hier.

Download hier pagina 2 voor het invullen van je gegevens en die je ook moet meesturen naar het OM, samen met de aangifte. Wij adviseren u de akte als bijlage bij de aangifte mee te zenden aan het OM.

Je stuurt aan het OM dus 3 documenten:

Onderaan de TOELICHTING staat deze uitleg en mogelijkheid tot downloaden nog een keer.

FAQ, juridische uitleg en onderbouwing kun je op het tabblad FAQ op deze site terugvinden.

 

TOELICHTING

De aangifte staat vol feiten over jurisprudentie, valsheid in geschrifte, belastingfraude met overdrachtsbelasting en onderbouwing van ambtelijke corruptie (passieve omkoping). Ook is er de schijn van belangenverstrengeling met buitenlandse connecties die lobbyen voor Atlantische verdragen (CETA) en de instemming van Pechtold over dit verdrag en dus ook het D66 standpunt. Want hoe zit het juridisch met het appartement in Scheveningen die Pechtold heeft ontvangen van Serge Marcoux, oud-ambassadeur van Canada in Bosnië, Guyana en Suriname. De manier waarop Pechtold dit verzweeg en pas na publicaties gedwongen uitleg gaf over deze gift is dubieus.

De WOZ waarde bedroeg op 01-01-2017 EUR 160.000,00 ver boven de waarde van € 135.000,- zoals in de akte is vermeld. Tegen de WOZ waarde is door Pechtold noch Marcoux ooit bezwaar gemaakt. Dit feit had de alarmbellen bij de taxateur en de notaris moeten doen rinkelen en ondersteunt bovendien de stellingen over de te lage dus valse waarde in de zeer uitgebreide en compleet onderbouwde aangifte.

Uit de akte  Pechtold, de begiftigde heeft bij notariële akte verleden op 04-01-2017 (bijlage 1 URL) van de schenker de heer Serge Marcoux, wonende te Montréal (Québec), Canada H1L 6S7 aan het adres 204-7705, rue Sherbrooke Est, onder voorbehoud van het zakelijke recht van gebruik en bewoning geschonken gekregen en in eigendom aangenomen het appartementsrecht dat recht geeft op het uitsluitend gebruik van de flatwoning op de zevende etage en de daarbij behorende berging en parkeerplaats in de onderbouw en verder toebehoren, plaatselijk bekend Seinpostduin 543 te ‘s-Gravenhage (postcode 2586 EE), kadastraal bekend gemeente ’s-Gravenhage sectie AF complexaanduiding 3553 A, appartementsindex 54 omvattende een erfpachtrecht, een en ander zoals in die betreffende akte verder is omschreven. Bij voormelde notariële akte deze zijn ten behoeve van de schenker (hierna ook te noemen: “de gebruiker”,  dus Marcoux) gevestigd de zakelijke rechten van gebruik en bewoning van het verkochte, welke rechten door de schenker zijn aangenomen, strekkende tot gebruik en bewoning van het gehele registergoed.-

Nog altijd ontbreekt het aan bevredigende uitleg hierover door Pechtold. Hij volstaat met de mededeling dat het een privékwestie betreft. Bovendien kan iedereen die dat wil door het lezen van de akte en via deze site zelf vaststellen dat die notariële akte volstrekt niet deugt. Sterker, door het passeren van die akte door de notaris hebben zowel Pechthold, diens notaris alsmede de onbekende taxateur de strafbare feiten gepleegd die zijn vermeld in de aangifte die op deze site toegankelijk is voor het publiek. Ik heb op 31 januari in een gepubliceerd artikel hier al aan gerefereerd. Ook werden eerder al Kamervragen gesteld door Edgar Mulder (PVV) aan de Staatssecretaris van Financiën Menno Snel van D66. Omdat de gebagatelliseerde schrale uitleg niet voldoet aan de verwachtingen die je mag hebben als burger over een belangrijk onderwerp als omkoping middels een appartement op een toplocatie in Scheveningen kreeg ik uit diverse bronnen informatie toegespeeld over de juridische implicaties van de uitleg die Pechtold gaf. Ook publicaties, waaronder die in de Volkskrant van Hoogleraar staatsrecht Wim Voermans wonden er geen doekjes om. (Lees ook ‘een vervelend kerstcadeau voor Pechtold‘, door Wim Voermans.) De uitleg ‘het is een privékwestie’ volstaat staatsrechtelijk niet, hindert transparantie en maakt dat het hele gedoe rond het appartement in Scheveningen naar belangenverstrengeling en corruptie riekt. Juist dát is nu in deze aangifte volledig juridisch onderbouwd en dus zou de uitleg van Pechtold eens stevig door de rechtspraak aan het democratisch spectrum moeten worden getoetst en worden doorgelicht. Zo wijkt de in de akte vermelde taxatiewaarde van het appartement ad 135.000 euro enorm af van de werkelijke waarde van het betreffende appartement (zie document).

Geraadpleegd is de website van Huispedia, een interactief huizenplatform met profielen van alle woningen in Nederland. Op die website is woningmarktinformatie transparant, bruikbaar en voor iedereen toegankelijk te vinden. Uit de informatie op deze website blijkt dat het appartement Seinpostduin 543 in januari 2018 een geschatte marktwaarde waarde heeft ad € 193.000,00 en dat de marktwaarde in 2017 met 10,2% is gestegen. Daardoor is de waarde van 135.000 euro in strafrechtelijke zin te laag, dus vals.

Onderbouwing is bijvoorbeeld dit artikel van Mr. Theo C. Hoogwout over recht van gebruik en bewoning. Hoogwout verwijst in zijn artikel naar artikel 3:226 lid 4 BW. In dit lid is bepaald dat: ‘Hij die een der in dit artikel omschreven rechten heeft, kan zijn recht niet vervreemden of bezwaren, noch de zaak door een ander laten gebruiken of de woning door de woning door een ander laten bewonen.

Het is een bijdrage waarin de civielrechtelijke en fiscaalrechtelijke aspecten van recht van gebruik en bewoning worden behandeld. Uit dit artikel blijkt dat de notariële akte in essentie niet deugt.

Eén en ander is ook onderbouwd met het document Overdrachtsbelasting maatstaf en heffing uit 2007 en dan met name punt 4 over vruchtgebruik;

– degene die overdraagt zet de bewoning daadwerkelijk zelf voort;
– het voorbehouden vruchtgebruik heeft reële betekenis.

Er is bijvoorbeeld geen reële betekenis als het vruchtgebruik van uitzonderlijk korte duur zal zijn. Op dit punt is aantoonbaar foutief verklaard door Pechtold wat is vastgelegd in de notariële akte. Dat ook de notaris hierin niet vrijuit gaat mag duidelijk zijn want deze heeft willens en wetens de tekst in de akte gezet wetende dat het recht op bewoning geldt voor een Canadees, Marcoux die er niet woont en Nederland al jaren heeft verlaten. Wat ook de enige reden is dat Pechtold geen schenkbelasting is verschuldigd. (zie belastingdienst aangifte schenkbelasting) De uitleg op de site van de Belastingdienst is duidelijk. Schenkbelasting is hier niet van toepassing. Daarom kon Pechtold de verschuldigde overdrachtsbelasting niet verrekenen met de niet verschuldigde schenkbelasting en moest hij de overdrachtsbelasting zelf betalen. De notaris had daarom nooit in de akte door beide partijen mogen laten verklaren dat de Canadees een recht van gebruik en bewoning van het appartementsrecht voorbehoudt terwijl hij de bewoning daarvan niet daadwerkelijk voortzet. Want daardoor is geen sprake van waardedruk dus ook geen vermindering van overdrachtsbelasting. Hoe kan hij daar aan meewerken als hij op dat moment al weet dat aan die fiscale voorwaarden nooit kan worden voldaan, terwijl hij wel vermindering van de overdrachtsbelasting heeft geclaimd waarvoor de notaris zelf hoofdelijk aansprakelijk is. En Pechtold zelf is de belastingplichtige verkrijger voor die overdrachtsbelasting want hij wist precies wat er zou gebeuren en wat hij zou verkrijgen, namelijk vol eigendom en geen bloot eigendom zoals ten onrechte is vermeld in de akte. Daardoor is sprake van een schijnconstructie, wat een strafbaar feit is.

Pechtold heeft die akte van tevoren gezien en deze akte is vervolgens na het passeren daarvan op onbekende wijze naar buiten en in de media gekomen. Echter, bijna niemand heeft tot nu toe goed gelezen wat in die akte is vermeld en wat daarvan de gevolgen zijn. De notaris mag de akte pas passeren nadat hij de wil van partijen heeft gecontroleerd. Medebewoning mag niet en is niet overeengekomen. Maar wat is dan wel overeengekomen? Eén mag er wel wonen, Pechtold, en de ander, Marcoux, heeft een persoonsgebonden zakelijk recht van gebruik en bewoning. Dat bijt elkaar, dat kan dus niet en blijft de vraag over of in diezelfde akte de Canadees afstand gedaan heeft van het recht op bewoning. Aan de door de Minister gestelde voorwaarden voor vermindering overdrachtsbelasting is niet voldaan. Wat in de akte is vermeld over recht van gebruik en bewoning heeft geen enkele betekenis het is alleen een verkeerd fiscaal trucje (fraus –  legis). Feit is dat de Canadees er niet woont. En Pechtold, woont hij er niet? Geeft hij alleen de planten water? Het is onvermijdelijk dat Pechtold met een uitgebreide verklaring en met verifieerbare feiten komt en de te weinig betaalde overdrachtsbelasting met boete en met rente wordt nageheven door de Belastingdienst. Het zou voor de hand liggen dat de Belastingdienst in deze zaak aangifte doet maar nu wij dat niet weten (en daar niet op vertrouwen) adviseren wij u de aangifte zelf te doen zodat het recht zijn loop kan hebben.

Dit was niet de enige manier was waarop de heer Pechtold in het nieuws kwam en een gift verzweeg. Ook het snoepreisje naar Oekraïne werd niet gemeld. In een vorig artikel van me heb ik ook deze kwestie aangehaald. Pechtold en D66 collega Kees Verhoeven, beiden fervent aanhangers van het JA kamp over het toen te houden referendum in Nederland over het associatieverdrag met Oekraïne gingen samen met zakenman Hans Lavooij in een door hem gecharterd vliegtuig voor een business-uitje naar Kiev. De door D66-leider Alexander Pechtold niet aan de Tweede Kamer opgegeven vlucht met een privéjet naar Oekraïne kon ook op felle kritiek rekenen van hoogleraar Integriteit Muel Kaptein. Kaptein is niet zo maar iemand; de hoogleraar integriteit en ethiek aan de Erasmus Universiteit publiceert jaarlijks, samen met zijn collega Prof. Dr. Leo Huberts van de Vrije Universiteit in samenwerking met Vrij Nederland de Politieke Integriteitsindex, een overzicht met integriteitsschendingen van politici. Hij zegt daarover: ‘De kwestie met Pechtold komt ongetwijfeld hoog op de lijst voor 2016’ (artikel). Onderzoeksjournalist Ton F. van Dijk ontdekte dat deze reis niet in het geschenkenregister van de Tweede Kamer was geregistreerd terwijl dit binnen een week had moeten gebeuren. Dat publiceerde hij in dit artikel. Ondertussen registreerde Pechtold wel een theaterbon van € 80,- die hij ontving van SGP-jongeren voor het houden van een toespraak. De verklaring was dat alleen de vlucht, op papier, een gift was. Wat in elk geval opvalt, helemaal nu we weten dat D66 er alles aan gelegen was het raadgevend referendum met gezwinde spoed zonder argumentatie af te schaffen, is dat de katalysator, de gemeenschappelijke factor of zeg rode draad toch wel de Oekraïne is. De belangen van het JA kamp voor het afschaffen van het raadgevend referendum in ogenschouw genomen, omdat dit de laatste en enige keer niet goed heeft uitgepakt voor de heersende elite was maakt deze snelle afschaffing opvallend. Snelle afschaffing van het referendum lijkt zelfs een voorwaarde van Rutte aan D66 te zijn geweest om mee te mogen regeren. Het afschaffen was dan niet toevallig maar vooropgezet en is inmiddels met uitgekiende precisie en koelbloedig uitgevoerd. Rutte had namelijk zelf na de uitslag van het Oekraïne referendum al aangegeven ‘totally totally totally against any referenda’ te zijn (video)

Pechtold-bij-Porosjenko
Porosjenko samen met Alexander Pechtold

We hebben hier in Nederland geen onafhankelijke instantie die parlementsleden controleert. Het zou dus raadzaam zijn om een dergelijke onafhankelijke instantie in het leven te roepen om malversaties in de toekomst te voorkomen. Corruptie, dubbele petten en schijn van belangenverstrengeling moet worden voorkomen. (artikel VVD voor zesde maal op rij partij met de meeste integriteitsschandalen). Voorbeeld is dit vonnis van de Rechtbank Rotterdam in de zaak waarin oud-wethouder Van Rey werd veroordeeld vanwege ambtelijke corruptie, Rechtbank Rotterdam, 12-07-2016, nr. 10/964013-12 (link uitspraak).

Meer specifiek kan het doel of de ratio van de strafbaarstelling van ambtelijke omkoping (art. 362 Sr en art. 363 Sr) worden omschreven als het beschermen van het publieke vertrouwen in de objectiviteit (zakelijkheid) van de beslissingen van ambtenaren. Daarnaast spelen de loyaliteit van het ambtenarenapparaat en in verband daarmee het effectieve functioneren van de overheid een rol (Sikkema, 2005, p. 201-203). (link)

Waar Pechtold de mond van vol had, transparantie, moet maar eens serieus en met verve worden opgepakt en dat kan op verschillende manieren. Te beginnen is het de hoogste tijd dat een signaal wordt afgegeven en er serieus wordt omgegaan met meldingen van corruptie, dubbele petten en belangenverstrengeling. Deze aangifte is daarom zeer relevant voor de opmaat naar een meer betrouwbare rechtstaat en overheid. In plaats van recht op inspraak bij de burger weg te halen zou door middel van een serieuze zaak tegen de heer Pechtold een goede start kunnen zijn. Het is de kans voor de rechtspraak, het OM en politici om misschien zelfs nog voor de aankomende gemeenteraadsverkiezingen te laten zien dat zij er voor de burger zijn en dat iedereen in Nederland dezelfde rechten en plichten heeft en dat de rechten niet er niet exclusief voor politici zijn om naar believen hun giften belastingtechnisch tegen een gereduceerd bedrag te kunnen wegstrepen. Het is een grof schandaal dat degenen met de grootste mond over transparantie de aandacht afleiden met fakebeschuldigingen aan nieuwe politici aan het democratisch firmament. Het wijzen naar anderen heeft meestal een reden en moet eigen falen verbloemen. Een niet te onderkennen feit is dat hierdoor het publieke vertrouwen in het objectief en zakelijk functioneren van ambtenaren is ondermijnd.

Op basis van de afwijzing van het OM in antwoord op de aangifte van Geert Wilders tegen minister-president Mark Rutte (artikel 12 procedure wegens discriminatie van Nederlanders) kan gesteld worden dat vervolging van Pechtold niet afhankelijk is van goedkeuring door het parlement of de Kroon (Protocol). De tekst in de laatste alinea van de afwijzing luidt als volgt;

“Indien overigens wel sprake zou zijn van een verdenking van strafbare feiten (hetgeen m.i. niet het geval is) (mede) gepleegd door de heer Rutte in zijn hoedanigheid van minister-president, dan zou dit een verdenking van een ambtsmisdrijf betreffen en zou het Openbaar Ministerie niet bevoegd zijn om strafrechtelijke vervolging in te stellen. Uw aangifte kan daarom sowieso niet in behandeling worden genomen door het Openbaar Ministerie. Op grond van artikel 119 van de Grondwet kan in dergelijke gevallen, uitsluitend bij Koninklijk Besluit of bij een besluit van de Tweede Kamer, opdracht worden gegeven tot strafvervolging van de Procureur-generaal bij de Hoge Raad.” Was getekend, Mr. A.J.A.M. Nieuwenhuizen, Hoofdofficier van Justitie.

Maar zelf zegt Pechthold dat deze schenking niet met zijn ambt heeft te maken en dat het een privékwestie betreft. Als dat zo is dan kan het OM zelfstandig beslissen te vervolgen en als zij dat niet doen kan daarover bij het Gerechtshof worden geklaagd.(artikel 12 wetboek van strafvordering)

UPDATE:


BREAKING! Uit de vandaag (26-3-2018) gepubliceerde scan van de WOZ waarde van € 160.000 volgt dat de notaris het appartement ver beneden die waarde heeft getransporteerd en de waarde van € 135.000 in het onbekende kopie-taxatierapport dus vals is.

WOZ waarde berekening

Dit document ondersteunt de stellingen in de aangifte volledig!

Dank aan !

UPDATE:

Beste mensen,

Inmiddels is het iedereen wel duidelijk. Na het indienen van de aangifte tegen Alexander Pechtold, de taxateur en de notaris heeft het Openbaar Ministerie besloten de complete aangifte bij de Procureur-Generaal van de Hoge Raad te deponeren.

Uiteraard hebben we hier op gereageerd. Vandaar de oproep om opnieuw te reageren op het OM. Volg de aanwijzingen hier.


Voor uitleg over de juridische aspecten en antwoord op veel voorkomende vragen kun je de FAQ pagina raadplegen.

De aangifte kun je hier downloaden (PDF)

Of download de aangifte in Word hier.

Download hier pagina 2 voor het invullen van je gegevens en die je ook moet meesturen naar het OM, samen met de aangifte. Wij adviseren u de akte als bijlage bij de aangifte mee te zenden aan het OM.

Je stuurt aan het OM dus 3 documenten:

 

 

 

Advertenties

74 gedachtes over “Aangifte tegen Alexander Pechtold

 1. Pingback: Aangifte tegen Alexander Pechtold | E.J. Bron

   1. Staat op het 1e blad van de aangifte:
    Openbaar Ministerie
    Arrondissementsparket Oost-Nederland
    Aan de Hoofdofficier van Justitie
    De heer mr. J.J.A. Lucas
    Postbus 9032
    6800 EP Arnhem

    Like

 2. Pingback: Aangifte tegen Alexander Pechtold… | Jasterke's kwijt-zonder-spijtsite

 3. Pingback: Aangifte tegen A. Pechtold – H-Spot

 4. Pingback: Aangifte tegen Alexander Pechtold

 5. Johan

  Vrees dat hij er toch mee wegkomt. Maar het laat ons wel zien hoe die fake rechtstaat in elkaar zit. Dat zagen we ook met het referendum. De macht is verschoven van het volk naar de elite. Macht heeft altijd de neiging om corrupt te zijn, en absolute macht maakt absoluut corrupt.

  Liked by 1 persoon

 6. Cor

  Geweldige actie. Het zelfreinigend vermogen van ons parlement daarentegen lijkt meer op een volgescheten kattenbak. Bedenk wel dat ‘het recht aan je kant hebben’ en ‘het recht aan je kant krijgen’ twee heel verschillende zaken zijn. Dit om de voorpret alvast iets te rationaliseren. Verder niets dan respect voor durf en werk aan initiatiefnemer(s).

  Liked by 1 persoon

 7. Danielle

  – Aangever merkt op dat dat pleger 3 (..) pag.15
  – Aangever wijst er op dat dat de appartementen (..) pag.17
  – In hetzelfde flatgebouw blijkt dat dat een prijs (..) pag.17
  – Daardoor staat volgens aangever vast dat dat het zakelijk recht (..) pag.24

  en dát.. na uitgebreid maandenlang juridisch onderzoek? 🙂

  Like

 8. Henk

  Er staat in deze aangifte vrij expliciet dat er strafbare feiten gepleegd zouden zijn, maar is het niet aan een rechter om tot dat oordeel te komen? Een valse aangifte/beschuldiging is immers ook strafbaar..

  Moet men zich daarom niet juist beperken tot een opsomming van de feiten en de wetsartikelen die mogelijk overtreden worden, om het oordeel vervolgens aan een rechter over te laten?

  Als het überhaupt zo ver komt, aangezien het OM in mijn ogen alle schijn van partijdigheid heeft na het ten onrechte verwerpen van de aangifte van Baudet.

  Like

  1. De aangifte is niet vals, want deze beperkt zich tot de feiten en de jurische kwalificatie daarvan. Het vervolgens aan het OM om die feiten te laste te leggenaan de 3 plegers waarna de rechtbank beslist of die feiten bewezen kunnen worden veklaard.Zolas je in de reactie hieronder van Harry leest ‘klopt het als een zwerende vinger’. De notaris heeft hier ook laakbaar gehandeld. Die hoort voor de tuchtrechter te komen. Maar de strafklacht tegen de notaris is eigenlijk nog beter.

   Like

 9. Marcel

  Ik ga ‘m opsturen.
  Ik denk dat als je een webformulier maakt meer mensen meedoen , het downloaden en invullen/mailen is voor veel mensen al te veel moeite..

  Like

 10. Harry

  Ik heb het stuk aandachtig gelezen. Ik ben zelf fiscalist, kandidaat-notaris en WOZ-taxateur en voor zover ik vakmatig kan beoordelen klopt het als een zwerende vinger.
  De notaris heeft hier ook laakbaar gehandeld. Die hoort voor de tuchtrechter te komen. Maar de strafklacht tegen de notaris is eigenlijk nog beter. Zeer goed dat de taxateur ook aangepakt wordt. Ten aanzien van de taxateur is het van tweeën een: of volslagen incompetent of een aap die de kluit belazerd.

  Chapeau.

  De aangifte van mij en mijn echtgenote gaat naar het OM…

  Liked by 2 people

  1. Richard

   Beste Harry,

   Bedankt voor je reactie op deze blog. Door jouw kijk op zaken als een fiscalist, kandidaat-notaris en WOZ taxateur is het een extra bevestiging. Ik ga de aangifte vandaag nog versturen.

   Liked by 1 persoon

 11. Heeft dat wel zin iets naar het Openbaar Ministerie sturen? Zijn zij niet ook zeer chantabel, zie ook de uitzending van Zembla deze week waarin o.a. het afkoopschandaal van de RABObank wordt toegelicht…

  Like

 12. Antoni Banderes

  Op 1 maart mijn aangifte compleet ingevuld verzonden. Ik kreeg even later een keurige bevestiging. Ik vraag mij nu af:

  – Hoe weten wij hoeveel aangiftes er zijn gedaan ? Als ik hier in de reacties tel, kom ik niet aan een indrukwekkend getal (…)

  – Wat doen we indien het OM over enige tijd doodgemoedereerd bekend maakt dat (net zoals in casu Baudet – vs Ollongren) is besloten de zaak niet te vervolgen ?

  – Wat doen we als we er niets meer over horen ?

  – Gaan we dan met z’n allen een artikel 12 zaak opstarten ?

  – Is er dan een bekwame advocaat die ook zo’n pesthekel aan Arroganter heeft dat-ie het tegen kosten vergoeding ter hand neemt ?

  Uiteraard hoop ik dat we die kwal minstens net zo hard treffen als GW te verduren kreeg na zijn “Minder minder” vraag. 6000 aangiftes waren er toen …

  Like

  1. Dank je Antoni voor de reactie,
   – Hoeveel aangiftes? Dat kan alleen het OM zeggen. Wellicht horen we dat nog.
   – OM vervolgt niet? Dan zou artikel 12 overblijven.
   – Als we niets meer horen? Dan vragen om een beslissing en als dat niets oplevert artikel 12 procedure. Als het Hof dat niet wil behandelen dan bij gebreke aan een beslissing een kort geding starten.
   – Een bekwame advocaat die kosteloos procedeert? Niet nodig, bij die procedures is een advocaat niet verplicht.

   Like

 13. Richard

  Beste Mark,

  Aangifte doen is iedereen heel makkelijk gemaakt bij deze, waarvoor dank.

  Echter, wat als deze hele zaak niet eens in behandeling wordt genomen door het OM? En de aangiftes mogelijk in de handen komen van A. Pechtold en diens advocaat/advocaten?

  Kun je ook anoniem aangifte doen?

  Want ik denk wat verder. Als deze hele zaak van tafel geveegd wordt, gaat meneer Pechtold misschien achter de mensen aan die aangifte hebben gedaan voor smaad en laster of een ander strafbaar feit. En ik heb echt niet de middelen om elke maand schadevergoeding te betalen aan een politicus die zelf al shady zaakjes doet.

  Groet,
  Richard

  Liked by 1 persoon

  1. De aangifte is rechtmatig want deze beperkt zich tot de feiten en de jurische kwalificatie daarvan. Het vervolgens aan het OM om die feiten te laste te leggenaan de 3 plegers waarna de rechtbank beslist of die feiten bewezen kunnen worden veklaard. Anoniem aangifte doen bij het OM is niet gewenst. Je kunt bij de FIOD aangifte doen van belastingfraude, anoniem of per mail. via https://www.fiod.nl/ik-wil-fraude-melden/

   Like

   1. Richard

    Hallo Mark,

    Bedankt voor je antwoord!

    Bij deze wil ik je ook bedanken voor je rol in deze, samen met de persoon die dit uiterst nauwkeurig heeft opgesteld en geen punt of komma vergeten is.

    Morgen zal ik aangifte doen per mail naar het OM. Misschien dat ik zelfs er iets bij plak vanwege zijn uitspraak over Russen. In mijn woonplaats heeft een Russische vrouw aangifte tegen Pechtold gedaan vanwege die uitspraken. Als we dan toch bezig zijn, kan dat er ook nog wel bij.

    Ook zag ik veel reacties op Twitter, Geenstijl en hier natuurlijk dat mensen de aangifte al hadden verstuurd. Dan ga ik dat ook doen, want zo’n groot signaal kan het OM (zou je zeggen) niet laten liggen. Helaas kan dat dan niet anoniem. Naar de FIOD ga ik morgen ook doen middels een brief, die is dan wel anoniem.

    Groet,
    Richard

    Liked by 1 persoon

  2. wiro bakker

   Mark,
   Alles is waar en achtervolgen wegens smaad is m.i. niet aan de orde. Belangrijk dat zoveel mogelijk mensen aangifte doen dan kan het OM niet eromheen om hier iets mee te doen.

   Liked by 1 persoon

 14. Richard

  Zo, aangifte naar het OM zojuist per mail verzonden.

  De aangifte ligt hier uitgeprint met de brief voor de FIOD. Ondertekend uiteraard 😛

  Deze neem ik morgen mee naar mijn werk en ga ik in de lunchpauze op de post doen.

  Power back to the people!!!!

  Liked by 1 persoon

 15. Jan Piet Ouweltjes

  Ik zag Pechtold ooit zwaaien bij DWDD met een grote bijl van een duur merk waarbij het niet kon laten de merknaam te noemen. Het onderwerp bij DWDD betrof een bespreking van een boek over Hout, houthakken, echte mannen doen het zelf. Daar stond hij een partijtje stoer te doen. Later las ik dat hij meerdere hakbijlen wel netjes had aangegeven in het cadeauregister. Wat een zielige minkukel. Groeten Jan Piet

  Like

 16. exmarineman

  Vraagje: naar het schijnt heeft hij als wethouder van Leiden ook valsheid in geschrifte o.i.d. gepleegd bij de aankoop of beter de onteigening van een stuk grond dat zgn vervuild was. Zou dat niet meegenomen kunnen worden in deze aangifte?

  Like

 17. Pingback: Gedonder met Alexander Pechtold D66 « Debat in de Digitale Hofstad

 18. Pingback: Openbaar Ministerie onderzoekt aangiften tegen Alexander Pechtold (D66) vanwege schenking appartement | E.J. Bron

 19. Nemo

  In het besluit inzake de maatstaf van heffing voor de overdrachtsbelasting staat helemaal niet dat daadwerkelijke voortzetting van de bewoning een voorwaarde is om de waarde van het vruchtgebruik in mindering te mogen brengen op de waarde van de onroerende zaak. Daadwerkelijke voortzetting van de bewoning is alleen een voorwaarde om gebruik te kunnen maken van de in het besluit goedgekeurde waarderingsmethode om de waarde van het vruchtgebruik te bepalen.
  Ook indien de bewoning niet daadwerkelijk wordt voortgezet kan de waarde van het vruchtgebruik gewoon in mindering worden gebracht op de waarde van de onroerende zaak, maar dan geldt dus een andere waarderingsmethode voor de waarde van het vruchtgebruik, waarbij die waarde afhankelijk is van de omstandigheden van het geval.

  Like

  1. In dit geval is geen sprake van vruchtgebruik maar van een NIET rechtsgeldig gevestigd recht van gebruik en bewoning wat anders dan vruchtgebruik persoonsgebonden is. Aan de wettelijke voorwaarden voor de totstandkoming van dat recht van gebruik en bewoning is niet voldaan omdat het verbod van lid 4 van artikel 226 van Boek 3 BW al in de akte van schenking is overtreden doordat uitsluitend aan Pechtold de woonbestemming is toegekend. Medegebruik is niet overeengekomen en dat is overigens ook verboden. Nu er geen zakelijk recht bestaat is er ook geen waardedruk en dus ook geen vermindering van overdrachtsbelasting van toepassing. Dat is echter opzettelijk wel geclaimd door de heer Pechtold op basis van de in het besluit goedgekeurde waarderingsmethode en dat is een voltooid strafbaar feit. Pechtold wist toen hij deze constructie aanging dat die niet in overeenstemming was met de waarheid en wist ook van het verbod in lid 4 van voornoemd wetsartikel zijn notaris heeft hem daarover voorgelicht en (verplicht) zijn wil gecontroleerd (Belehrungsplicht).

   Like

 20. Pingback: De ophef over het appartement van Pechtold – Forum voor Democratie geluid Noord-Brabant

 21. Pingback: Reactie op het OM – Mark de Hollander

 22. Pingback: Reactie aan het OM – Onyx

  1. Artikel 99, eerste lid van de Wet op het notarisambt (Wna) bepaalt, voor zover hier van belang, dat klachten kunnen worden ingediend door “een ieder met enig redelijk belang”.

   De tot 1 januari 2013 geldende Wna kende een dergelijke bepaling niet. De Memorie van Toelichting op het huidige artikel 99 lid 1 (MvT II, 32 250, nr. 3, p. 26-27) vermeldt: “Uit de wetsgeschiedenis (…) van het huidige (oude, kamer) artikel 99 Wna blijkt reeds dat zowel de KNB als het Bureau een tuchtrechtrechtelijke klacht kunnen indienen, evenals bijvoorbeeld collega-notarissen.

   In de voorgestelde herziene tekst van het eerste lid wordt geëxpliciteerd dat de kring van degenen die een tuchtrechtelijke klacht kunnen indienen bestaat uit een ieder die enig redelijk belang heeft bij de indiening van een klacht. Dit belang kan volgen uit betrokkenheid bij een specifieke zaak of bestaan uit een belang bij de handhaving van de beroepsnormen en -regels voor het notariaat. Naast de cliënt van de notaris, de KNB en het Bureau kan hierbij, afhankelijk van de concrete omstandigheden van het geval, worden gedacht aan belangenorganisaties, het openbaar ministerie en instanties die zijn belast met taken die raken aan werkzaamheden van de notaris, zoals gemeenten, de belastingdienst of het kadaster.

   Er geldt dan ook een ruim belanghebbendenbegrip: een rechtstreeks belang bij de klacht is niet zonder meer vereist, ook een indirect of afgeleid belang van de klager kan grond zijn voor ontvankelijkheid. Hiermee is een ruime toegang tot de tuchtrechtelijke klachtprocedure beoogd ter ondersteuning van de corrigerende functie van het tuchtrecht en het zelfreinigend vermogen van de beroepsgroep. In artikel 99 lid 15 Wna is voor het indienen van een klacht een vervaltermijn van drie jaar bepaald.

   Like

 23. Pingback: Pechtold ontmaskert – Mark de Hollander

 24. Pingback: Pechtold ontmaskerd – Mark de Hollander

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s