FAQ

Frequent Asked Questions, waarom aangifte?

 • Over ethiek  ‘Hebzucht is niet het belangrijkste probleem‘ (PDF)
 • Waarom goed toezicht ‘Toezicht geeft vertrouwen‘ (PDF).
 • Waarom ook niet extern toezicht op kamerleden? ‘Integriteitsregels voor Kamerleden‘ (PDF) NB. D66 heeft het geen integriteitscommissie.
 • Welke opties voor extern toezicht zijn er? ‘Vergelijking van stelsels van extern toezicht‘ door Kwink groep (eindrapport).
 • quod non = juridische uitdrukking voor hetgeen niet het geval is
 • fraus legis = een door de Hoge Raad in het fiscale recht geïntroduceerd begrip dat ‘misbruik van recht’ verbiedt. Hiervan is sprake bij constructies die bedoeld zijn om belasting te besparen, verder geen niet-fiscale betekenis hebben en strijdig zijn met doel en strekking van de wet.
 • Hoe is corruptie geregeld in het Nederlands strafrecht? ‘Corruptie in het Nederlands Strafrecht‘ door E. Sikkema. Auteur E. Sikkema is als universitair docent verbonden aan de Universiteit Utrecht, Willem Pompe Instituut voor Strafrechtswetenschappen.
 • Wat zegt het Openbaar Ministerie over corruptie? ‘Ambtelijke corruptie
 • Wat zegt het Openbaar Ministerie over aanwijzing opsporing en vervolging inzake ambtelijke corruptie? ‘link site OM
 • Waarvan is vervolging afhankelijk en wat is het protocol voor behandeling van aangifte tegen kamerleden? ‘Protocol behandeling aangiften tegen leden van de Staten Generaal, minitsers en staatssecretarissen‘.
 • Hoe zit het met de woningwaarde ontwikkeling van het appartement van Pechtold? ‘Woningwaarde ontwikkeling Seinpostduin 543‘.
 • Overdrachtbelasting. Maatstaf en heffing (PDF).
 • Hoe zit het kadastraal met het appartement? ‘Kadastraal bericht object
 • De akte van schenking van het kadaster (PDF)
 • Wat staat er in Artikel 226 lid 4 van het Burgelijk Wetboek? ‘Hij die een der in dit artikel omschreven rechten heeft, kan zijn recht niet vervreemden of bezwaren, noch de zaak door een ander laten gebruiken of de woning door een ander laten bewonen.’
 • Vervolging ambtmisdrijven, hoe zit dat? ‘Integriteit‘ (pptx).
 • Wie is Serge Marcoux? ‘Curriculum Vitea‘ (PDF)
 • Is er wel eens een politicus veroordeeld voor fraude of omkoping? Ja, zie hier de uitspraak van de Rechtbank Rotterdam in de zaak waarin oud-wethouder Van Rey werd veroordeeld vanwege ambtelijke corruptie, Rechtbank Rotterdam, 12-07-2016, nr. 10/964013-12 (link uitspraak)
 • Uitleg over hoe aangifte te doen; De aangifte kun je hier downloaden (PDF) Of download de aangifte in Word hierDownload hier pagina 2 voor het invullen van je gegevens en die je ook moet meesturen naar het OM, samen met de aangifte. Wij adviseren u de akte als bijlage bij de aangifte mee te zenden aan het OM. Je stuurt aan het OM dus 3 documenten:
 • Kan ik ook melding doen van belastingfraude gepleegd door A. Pechtold? Ja, dat kan via deze brief aan de Inspecteur Overdrachtsbelasting. Stuur de ingevulde aangifte en de akte met deze brief per mail aan: fiod.fraudemelden@belastingdienst.nl of of stuur anoniem per brief de niet ingevulde aangifte en de akte aan: FIOD Informatiedesk, postbus 546, 2003 RM Haarlem
 • Nu het Openbaar Ministerie de aangifte heeft doorgespeeld naar de Procureur-Generaal van de hoge raad, wat gebeurd er nu? – Uiteraard hebben we hier op gereageerd. Vandaar de oproep om opnieuw te reageren op het OM. Volg de aanwijzingen hier.
 • Waarom wordt er geen klacht tegen de notaris ingediend bij de tuchtrechter? Daar kunnen we op dit moment nog geen uitsluitstel over geven. Wij bestuderen de mogelijkheden met name op het punt van ontvankelijkheid. https://t.co/5qLe26VIli

Juridische onderbouwing en uitleg

AKTE

Pechtold, de begiftigde heeft bij notariële akte verleden op 04-01-2017 (bijlage 1 URL) van de schenker de heer Serge Marcoux, wonende te Montréal (Québec), Canada H1L 6S7 aan het adres 204-7705, rue Sherbrooke Est, onder voorbehoud van het zakelijke recht van gebruik en bewoning geschonken gekregen en in eigendom aangenomen het appartementsrecht dat recht geeft op het uitsluitend gebruik van de flatwoning op de zevende etage en de daarbij behorende berging en parkeerplaats in de onderbouw en verder toebehoren, plaatselijk bekend Seinpostduin 543 te ‘s-Gravenhage (postcode 2586 EE), kadastraal bekend gemeente ’s-Gravenhage sectie AF complexaanduiding 3553 A, appartementsindex 54 omvattende een erfpachtrecht, een en ander zoals in die betreffende akte verder is omschreven. Bij voormelde notariële akte deze zijn ten behoeve van de schenker (hierna ook te noemen: “de gebruiker”,  dus Marcoux) gevestigd de zakelijke rechten van gebruik en bewoning van het verkochte, welke rechten door de schenker zijn aangenomen, strekkende tot gebruik en bewoning van het gehele registergoed.

Voormelde overeenkomst en vestiging zijn aangegaan onder de navolgende bepalingen:

 1. Het recht is gevestigd ten behoeve van de schenker.
 2. Het recht gaat in op heden en eindigt bij het overlijden van de langstlevende van de schenker.
 3. De gebruiker is ontheven van de verplichting tot het stellen van zekerheid.
 4. De gebruiker mag als goed gebruiker het registergoed bewonen gedurende de duur van het recht.
 5. De gebruiker is bevoegd tot alle handelingen die tot een goed beheer van het registergoed dienstig kunnen zijn. Tot alle overige handelingen is alleen de eigenaar bevoegd.
 6. De gebruiker kan het recht niet vervreemden of bezwaren en kan het verkochte niet door een ander laten gebruiken of bewonen onder welke titel dan ook.
 7. Alle op het registergoed drukkende zakelijke lasten en belastingen alsmede de hierna te melden erfpachtscanon komen – zolang het zakelijk recht van gebruik en
  bewoning duurt – ten laste van de begiftigde. De kosten voor levering van gas, water en elektriciteit alsmede de servicekosten komen ten laste van de gebruiker.
  De eigenaar is overigens gehouden het registergoed in een zodanige staat te onderhouden, dat de gebruiker een redelijk woongenot wordt verschaft.
  Aan de eigenaar wordt gelegenheid verschaft tot het doen van deze herstellingen.
 8. De omschrijving van het verkochte in deze akte geldt als boedelbeschrijving als bedoeld in artikel 3:205 Burgerlijk Wetboek.

In de akte is ondanks het voorgaande onder het kopje Gebruik vermeld:
De begiftigde (Pechtold) verklaart het registergoed te zullen gebruiken voor woondoeleinden.”

In artikel 4 van voormelde akte is bepaald:

“De feitelijke levering (aflevering) van het registergoed vindt plaats terstond na de ondertekening van deze akte, uiteraard met inachtneming van gemelde zakelijke rechten. Vanaf dat tijdstip komen de baten de begiftigde ten goede, zijn de lasten voor zijn rekening en draagt hij het risico van het registergoed, één en ander onverminderd het hiervoor inzake de zakelijke rechten van gebruik en bewoning.

In artikel 5 van voormelde akte (bestaande uit 7 punten) is ondermeer bepaald:

De schenker garandeert het volgende:
1. de schenker is bevoegd tot levering van het registergoed;
2. het registergoed wordt geleverd vrij van huur, pacht en/of van andere aanspraken
tot gebruik en ongevorderd, behoudens de rechten voortvloeiend uit de hiervoor
gevestigde zakelijke rechten van gebruik en bewoning. Het registergoed is
evenmin zonder recht of titel in gebruik bij derden; “de bestaande
pachtovereenkomst tussen partijen is met ingang van heden geëindigd en partijen hebben terzake van deze pachtovereenkomst niets meer van elkaar te vorderen.”

Terzake de heffing overdrachtsbelasting verklaren schenker en begiftigde:

“dat ter berekening van de maatstaf van heffing voorde verschuldigde overdrachtsbelasting geldt de waarde in het economisch verkeer van het registergoed blijkens een aan voormelde akte aangehecht kopie-taxatierapport ad eenhonderd vijfendertigduizend euro (€ 135.000,00), te verminderen met het aandeel in het reservefonds van de vereniging van eigenaars, groot éénduizend achthonderdeenenveertig euro en vijfenveertig cent (€ 1.841,45), zodat – rekening houdend met het door schenker voorbehouden recht van gebruik en bewoning en de leeftijd van schenker, derhalve geldt als grondslag voor de overdrachtsbelasting een bedrag groot zevenenzeventigduizend tweehonderdtweeëndertig euro (€ 77.232,00) – aan overdrachtsbelasting een bedrag van éénduizend vijfhonderdvijfenveertig euro (€ 1.545,00) is verschuldigd, berekend aan de hand van het wettelijk percentage van twee procent (2%) aangezien er sprake is van een woning en/of een aanhorigheid als bedoeld in artikel 14 lid 2 van de Wet op belastingen van rechtsverkeer.”

Civielrechtelijk

Binnen ons stelsel kennen we de volgende beperkte rechten:
– het recht van vruchtgebruik;
het recht van gebruik;
het recht van bewoning;
– het recht van pand en hypotheek;
– de erfdienstbaarheid;
– het recht van erfpacht;
– het recht van opstal.

Het recht van gebruik is een beperkt recht op één of meer zaken. Door middel van dit recht mag de rechthebbende de zaak gebruiken en de vruchten hiervan genieten, die hij voor zichzelf en zijn gezin nodig heeft .
Het recht van gebruik en bewoning is een speciale vorm van vruchtgebruik, waarop de
bepalingen betreffende vruchtgebruik overeenkomstig van toepassing zijn .

Een belangrijk verschil met vruchtgebruik is dat bij het recht van gebruik en bewoning sprake is van een persoonsgebonden recht, waarbij de gerechtigde zijn recht niet kan vervreemden of bezwaren. Ook mag hij de woning niet door een ander laten bewonen of door een ander laten gebruiken Slechts gezinsleden kunnen meeprofiteren van de voordelen van de gerechtigde.
Van toepassing is voorts een Besluit van 19 februari 2007, nr. CPP2006/878M, Stcrt. nr. 42 van de Belastingdienst/Centrum voor proces- en productontwikkeling, Sector Brieven & beleidsbesluiten.
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/besluiten/2008/06/09/overdrachtsbelasting-maatstaf-van-heffing

In dat besluit is terzake de heffing van overdrachtsbelasting onder punt 4 bepaald:

De bovenvermelde berekeningsmethode van de waarde van de blote eigendom geldt onder de volgende voorwaarden:
– a) degene die overdraagt zet de bewoning daadwerkelijk zelf voort;
– b) het voorbehouden vruchtgebruik heeft reële betekenis. Er is bijvoorbeeld geen reële betekenis als het vruchtgebruik van uitzonderlijk korte duur zal zijn.

Voormeld punt 4 is eveneens van toepassing op het recht van gebruik en bewoning.

Vaststaat dat Marcoux die in Canada woont het gebruik niet daadwerkelijk zelf heeft voortgezet. Integendeel, zoals uit de akte blijkt onder voormeld geciteerd kopje “Gebruik” hij heeft het volledige gebruik afgestaan aan de bloot eigenaar.

Daardoor staat vast dat aan beide (a en b) reeds vanaf 2007 geldende voorwaarden is niet is voldaan.

Mijnssen c.s. schrijven:
(Zie Asser/ Mijnssen, Van Velten & Bartels 5*, nr. 332 (online geraadpleegd).
Het recht van bewoning geeft de rechthebbende slechts de bevoegdheid de aan zijn recht onderworpen woning met zijn gezin te bewonen. De vraag wat in dit verband onder ‘gezin’ moet worden verstaan zal moeten worden beantwoord aan de verkeersopvattingen. Onder gezin zal in ieder geval begrepen zijn een echtpaar met de uit het huwelijk geboren kinderen. Daarnaast zal de samenleving van de rechthebbende met haar of zijn levenspartner daaronder zijn begrepen, eventueel met een of meer kinderen van de levenspartner. De rechthebbende zal ook logés mogen ontvangen. Aannemelijk is dat de rechthebbende geen kamers in de desbetreffende woning mag verhuren. Dat zou erop neer komen dat hij het gebruik van een deel van de woning aan niet tot zijn gezin behorende personen afstaat. (…)

A-G IJzerman heeft conclusie genomen naar aanleiding van het beroep in cassatie van [X], tegen de uitspraak van het gerechtshof te Arnhem van 22 mei 2012,
nr. 10/00286, LJN BW7837, NTFR 2012/1744. (http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:PHR:2013:618)

In de zevende en achtste alinea van zijn conclusie is vermeld:

“Daaraan voegt de A-G nog toe ook te betwijfelen of de wettelijk voorziene rechten van gebruik en bewoning door partijen zover kunnen worden opgerekt dat die omvatten rechten van medebewoning en medegebruik.
De A-G meent dat nu partijen er niet in zijn geslaagd goederenrechtelijke rechten van gebruik en bewoning te vestigen, van een waardedrukkend effect op de onderhavige verkrijging geen sprake kan zijn.”

Aan de hand van het gestelde in artikel 3:226, vierde lid, BW, met name het verbod om de woning door een ander te laten bewonen, zou overigens zelfs de vraag kunnen doen opkomen of het aan Pechtold verleende recht tot gebruik als woonbestemming civielrechtelijk überhaupt wel rechtsgeldig is.

Gezien de feitelijk omvang van het gebruik en bewoning van de woning allen door Pechtold bestaat dan de vraag op welke waarde het zakelijke gebruiksrecht van Marcoux (als dat al ooit heeft bestaan) dan nog zou moeten worden gesteld.
Marcoux en Pechtold zijn er niet geslaagd rechtsgeldig een goederenrechtelijk recht van gebruik en bewoning te vestigen omdat in dezelfde akte lid 4 van artikel 3:226 BW is overtreden waardoor vestiging van dat zakelijk recht in strijd met de wet is en dus nietig is of vernietigbaar, en dat als dat niet zo is Marcoux dan in dezelfde akte daarvan afstand van heeft gedaan door in te stemmen met de woonbestemming voor Pechtold, waardoor er niets meer valt te vernietigen. Bovendien is in deze zaak sprake van een puur fiscaal gedreven recht zonder enige reële betekenis dus fraus-legis waardoor van een waardedrukkend effect op de verkrijging door Pechtold sowieso geen sprake is.

Nu het recht van gebruik en bewoning niet rechtsgeldig is gevestigd, althans daarvan in dezelfde akte afstand is gedaan, verkreeg de hoofdgerechtigde te weten Pechtold vanaf 5 januari 2017 de volledige beschikking dus de volledige eigendom over het appartementsrecht.

Mocht dat niet het geval zijn (-quod non!-) en indien het zakelijk recht voor Marcoux nog steeds bestaat (-quod non!-) dan staat vast dat in dat geval ook geen recht bestaat op vermindering van overdrachtsbelasting en is overdrachtsbelasting verschuldigd over de waarde in het economisch verkeer zonder enige vermindering.

Schijnconstructie met betrekking tot overdrachtsbelasting door te lage taxatiewaarde en ontbreken van zakelijk recht voor Marcoux, althans het ontbreken van reële betekenis daarvan (als dat recht nog zou bestaan).

Overdrachtsbelasting wordt geheven ter zake van de verkrijging van onroerende zaken en de rechten waaraan deze zijn onderworpen. Hierbij wordt aangesloten bij het civiele recht.
Beperkt zakelijke rechten worden dan ook zowel civielrechtelijk als voor de heffing van overdrachtsbelasting aangemerkt als rechtgevende op een gedeelte van de (eigenaars)rechten en bevoegdheden ter zake van de onroerende zaak waarop zij betrekking hebben.

De overdrachtsbelasting wordt op grond van artikel 9 in verbinding met artikel 52 Wet BRV geheven over de waarde in het economische verkeer van de onroerende zaak.
Bij de bepaling van deze waarde dient in het algemeen alleen rekening te worden gehouden met op de onroerende zaak gevestigde beperkte zakelijke rechten.
Voorts moet worden voldaan aan beide voormelde voorwaarden zoals vermeld in het Besluit van de Minister. (zie punt 4 van dat besluit)
Het gebruik moet worden voortgezet en sprake moet zijn van een reëel vruchtgebruik (waarvan recht van gebruik en bewoning een speciale vorm van is).
De waardering van woning op € 135.000,- is beneden de waarde in vrije staat in het economisch verkeer. In strafrechtelijke zin is die waarde daarmee vals.
Daarom wordt aangifte gedaan tegen 3 personen zijnde de onbekende taxateur, notaris Hoek en de verkrijger Pechtold.
Er mag geen waardevermindering vanwege pacht plaatsvinden want die pacht is door vermenging teniet gegaan op 05-01-2017 en ook in de akte is in artikel 5 vermeld
dat de bestaande pachtovereenkomst tussen partijen op 05-01-2017 is geëindigd.

Er mag ook geen vermindering plaatsvinden vanwege het zakelijk recht voor Marcoux vanwege de redenen zoals hiervoor vermeld (samengevat) vestiging van dat recht in strijd met de wet en als dat niet zo is dat dan afstand in dezelfde akte is gedaan en als beide niet zo zijn aan de fiscale voorwaarden uit het Besluit van de Minister (zie punt 4 van Besluit van 19 februari 2007, nr. CPP2006/878M, Stcrt. nr. 42) uit 2007 niet is voldaan.
Immers, de daadwerkelijke bewoning van het appartement is niet voortgezet door Marcoux dus geen reële betekenis.

Maak een website of blog op WordPress.com

Omhoog ↑

%d bloggers liken dit: